Badanie sprawozdań finansowych Wrocław audyt sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

Audyt sprawozdania finansowego i inne usługi audytorskie wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowym Kodeksem Etyki.

Badanie sprawozdań finansowych obejmuje w szczególności:

  • • poznanie działalności badanej jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej,
  • • rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności,
  • • ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
  • • ocenę systemu rachunkowości,
  • • identyfikację istotnych transakcji,
  • • zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi,
  • • identyfikację obszarów objętych zwiększonym ryzykiem nieprawidłowości,
  • • ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów.

Audyt sprawozdania finansowego będzie zaplanowany i przeprowadzony metodą wyrywkową lub pełną w sposób zapewniający, że żadne istotne zagadnienie nie zostanie pominięte. Podczas badania sprawozdania finansowego szczególną wagę przykładamy do organizacji czasu pracy oraz sprawnego przepływu informacji pomiędzy stronami umowy.

Efektem końcowym audytu sprawozdania finansowego jest wydanie opinii i raportu z badania.

Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu otrzymuje list poufny dotyczący ewentualnych istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości, kontroli wewnętrznej, nadużyć lub innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu sprawozdania finansowego.

Jednostkom niemającym obowiązku badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd sprawozdań finansowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Badanie i audyt sprawozdań finansowych Wrocław.

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami teraz.

Zobacz też jakie inne usługi oferujemy.

Tematyka: Badanie sprawozdań finansowych Wrocław, Audyt sprawozdań finansowych Wrocław, Wrocław badanie sprawozdań finansowych, Wrocław audyt sprawozdań finansowych.

 

Tel: +48 71 785 43 05

Adres: Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław