+48 71 785 43 05 biuro@centrumfk.pl

Centrum FK

BIURO RACHUNKOWE WROCŁAW

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość

E

kontrola przekazywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

E

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

E

prowadzenie ewidencji środków trwałych

E

prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego

E

sprawozdania do urzędu statystycznego

E

sporządzanie sprawozdań finansowych

E

przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu zgodnie z zapotrzebowaniem

E

przechowywanie dokumentów księgowych

E

organizacja systemu rachunkowości, opracowywanie polityki rachunkowości

6

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

księga przychodów i rozchodów

E

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

E

prowadzenie ewidencji środków trwałych

E

prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT

E

bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe

E

sporządzanie deklaracji PIT

E
obliczanie należnych składek ZUS oraz wysyłanie deklaracji DRA
E

reprezentacja w Urzędzie Skarbowym, ZUS

E

sprawozdania do urzędu statystycznego

6

Obsługa kadrowa

Gromadzenie i przechowywanie
teczek osobowych

E
dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
E
dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
E
dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Sporządzanie dokumentów

E
umowa o pracę
E
umowa zlecenia i o dzieło
E
aneksy do umów
E
wypowiedzenie umowy o pracę
E
świadectwo pracy

Inne

E
ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
E
powiadamianie o potrzebie aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń
E
bieżące informowanie o występujących brakach w dokumentacji kadrowej
E
udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych obsługą w toku kontroli PIP, ZUS
6

Obsługa płacowa

E
miesięczne listy wynagrodzeń osób zatrudnionych przez klienta
E
przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych
E
naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych
E
przygotowywanie miesięcznych deklaracji dla ZUS dot. składek osób zatrudnionych
E
zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS
E
przygotowywanie rocznych deklaracji dla osób zatrudnionych PIT
E
sporządzanie sprawozdań GUS dot. wynagrodzeń
E
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
6

Doradztwo ekonomiczno-podatkowe

E

bieżące doradztwo podatkowe w trakcie wykonywania usługi

E

wnioski o wydanie interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego

E

ocena umów pod kątem optymalizacji podatkowej

E

optymalizacja obciążeń podatkowych

E

pomoc w wyborze opodatkowania działalności gospodarczej

E

analizy ekonomiczno – finansowe, biznesplany, budżety, wnioski kredytowe

E

reprezentacja w Urzędzie Skarbowym

6

Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

Audyt sprawozdania finansowego i inne usługi audytorskie wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowym Kodeksem Etyki.

Badanie sprawozdań finansowych obejmuje w szczególności:

9

poznanie działalności badanej jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej,

9
rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności,
9
ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
9
ocenę systemu rachunkowości,
9
identyfikację istotnych transakcji,
9
zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi,
9
identyfikację obszarów objętych zwiększonym ryzykiem nieprawidłowości,
9

ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów.

Centrum FK Renata Juraszek
Spółka Komandytowa
NIP 8943178276

ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

+48 71 785 43 05
+48 502 595 134

Centrum FK Renata Juraszek
Firma Audytorska 3556
NIP 8941024184

ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

Call Now Button Skip to content