+48 71 785 43 05 biuro@centrumfk.pl

centrum FK

BIURO RACHUNKOWE WROCŁAW

Posiadamy uprawnienia do wykonywania następujących czynności

Doradztwo ekonomiczno-podatkowe

E

opracowywanie opinii prawno-podatkowych

E

interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego

E

doradztwo w zakresie przygotowania polityki podatkowej i bilansowej

E

przygotowywanie i ocena umów pod kątem optymalizacji podatkowej

E

optymalizacja obciążeń podatkowych

E

pomoc w wyborze opodatkowania działalności gospodarczej

E

prowadzenie procesów restrukturyzacji kapitałowej lub organizacyjnej przedsiębiorstw

E

analizy ekonomiczno – finansowe, biznesplany, budżety, wnioski kredytowe

E

organizacja systemu rachunkowości, opracowywanie polityki rachunkowości

E

nadzór nad działem księgowości u klienta

E

procedury kontroli wewnętrznej – sporządzanie regulaminów i instrukcji

E

inwentaryzacja – instrukcje, dokumentacja

E

szkolenia dla działów księgowości klienta

6

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość

E

kontrola przekazywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym

E

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

E

prowadzenie ewidencji środków trwałych

E

prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego

E

bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych

E

reprezentacja spółki w US

E

sprawozdania do urzędu statystycznego

E

sporządzanie sprawozdań finansowych

E

przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu zgodnie z zapotrzebowaniem

E

przechowywanie dokumentów księgowych

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów

E

bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów

E

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

E

prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT

E

bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe

E

reprezentacja w US

E

sprawozdania do urzędu statystycznego

6

Obsługa kadrowa

Gromadzenie i przechowywanie
teczek osobowych

E
dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
E
dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
E
dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Sporządzanie dokumentów

E
umowa o pracę
E
umowa zlecenia i o dzieło
E
aneksy do umów
E
wypowiedzenie umowy o pracę
E
świadectwo pracy

Inne

E
ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
E
powiadamianie o potrzebie aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń
E
bieżące informowanie o występujących brakach w dokumentacji kadrowej
E
udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych obsługą w toku kontroli PIP, ZUS
6

Obsługa płacowa

Rozliczanie płac

E
przygotowywanie miesięcznych deklaracji dla ZUS dot. składek osób zatrudnionych
E
przekazywanie miesięcznych raportów ZUS RMUA osobom zatrudnionym
E
zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS
E
przygotowywanie rocznych deklaracji dla osób zatrudnionych PIT
E
sporządzanie sprawozdań GUS dot. wynagrodzeń
E
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Naliczanie płac

E
miesięczne listy wynagrodzeń osób zatrudnionych przez klienta
E
przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych
E
naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych
6

Badanie sprawozdań finansowych
audyt sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane.

Audyt sprawozdania finansowego i inne usługi audytorskie wykonujemy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowym Kodeksem Etyki.

Badanie sprawozdań finansowych obejmuje w szczególności:

9

poznanie działalności badanej jednostki, jej organizacji, wyników, sytuacji majątkowej i finansowej,

9
rozpoznanie możliwości kontynuowania działalności,
9
ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
9
ocenę systemu rachunkowości,
9
identyfikację istotnych transakcji,
9
zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi,
9
identyfikację obszarów objętych zwiększonym ryzykiem nieprawidłowości,
9

ustalenie procedur badania poszczególnych obszarów.

Audyt sprawozdania finansowego będzie zaplanowany i przeprowadzony metodą wyrywkową lub pełną w sposób zapewniający, że żadne istotne zagadnienie nie zostanie pominięte. Podczas badania sprawozdania finansowego szczególną wagę przykładamy do organizacji czasu pracy oraz sprawnego przepływu informacji pomiędzy stronami umowy.

Efektem końcowym audytu sprawozdania finansowego jest wydanie opinii i raportu z badania.

Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu otrzymuje list poufny dotyczący ewentualnych istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości, kontroli wewnętrznej, nadużyć lub innych nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu sprawozdania finansowego.

Jednostkom niemającym obowiązku badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd sprawozdań finansowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę ksiąg rachunkowych i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

6

ADRES

Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

TELEFON

+48 71 785 43 05

Call Now Button